Arhitekti uputili primjedbe na program mjera obnove zgrada

Arhitekti uputili primjedbe na program mjera obnove zgrada

 Arhitektonska struka u Savjetu za obnovu Zagreba uputila je primjedbe na program mjera i prijedlog Pravilnika o sadržaju projekta obnove zgrada oštećenih ožujskim potresom, koje trebaju poboljšati organizacijsku provedbu obnove.

Predstavnici Hrvatske komore arhitekata, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Društva arhitekata Zagreba i Udruženja arhitekata Hrvatske gospodarske Komore uputili su predsjedniku Stručnog savjeta za obnovu i ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu primjedbe na prijedloge Prvog programa mjera i Pravilnika o sadržaju projekta obnove.

Predloženi tekst Prvog programa mjera i dalje je vrlo opširan, neprecizan i često nejasan. Nije jasno na koji će se način nedvojbeno primjenjivati i u kojim rokovima će pojedini sudionici morati provoditi određene aktivnosti, zbog čega ne ispunjava svoju funkciju, kaže se u primjedbama.

Također, nije vidljivo na koji se način pristupilo donošenju odlučujućih kategorija u procesu obnove, kao ni na temelju čijih izvješća, nalaza i mišljenja je program izrađen.

Arhitekti podsjećaju da nije usvojen prijedlog za osnivanje visokostručnog interdisciplinarnog koordinacijskog tijela, što je od početka zagovarala arhitektonska struka, nego  je to u prijedlogu Prvog programa mjera riješeno uvođenjem 14 operativnih koordinatora.

Arhitekti predlažu niz dopuna „nedorečenosti sadržaja i postupaka“ u kojima zagovaraju jasno određenje definicija i pojmova i njihovo ujednačavanje s pojmovima redovnog zakonodavstva, precizno navođenje izvora financiranja obnove pojedine skupine objekata i izradu detaljnog grafičkog prikaza te pravila zoniranja na kojima se provode posebni programi mjera.

Također predlažu da se programom odredi potreba izrade cjelovite obnove zgrade kao nužne podloge za određivanje projektnih zadataka, definiraju precizni uvjeti prava i obveza tehničko-financijske kontrole projekata, preciziraju planski rokovi provedbe pojedinih mjera i definiraju uvjeti javne nabave za sve vrste usluga i radova.

Tome su priložili niz dopuna za projektnu dokumentaciju kao i dopune u korist građana, vlasnika oštećenih zgrada.

Zagovaraju i plan hitnog zbrinjavanja stanovništva koje ne može boraviti u svojim domovima gradnjom zamjenskih zgrada u neposrednoj blizini, traženje samo onih dokumenata koje tijela državne i javne vlasti ne posjeduju i unošenje prava vlasnika nekretnina na žalbu u postupku donošenja odluka o obnovi kao temeljnog građanskog prava.

Tekst: HINA

Foto: Mario ĆUŽIĆ

Tagged with

Leave a Reply