Arhitekti i urbanisti – neprihvatljive izmjene GUP-a za gradnju “zagrebačkog Manhattana”

Arhitekti i urbanisti – neprihvatljive izmjene GUP-a za gradnju “zagrebačkog Manhattana”

) – Arhitekti i urbanisti zatražili su u četvrtak u otvorenom pismu sudjelovanje struke i javnosti pri izmjeni zagrebačkog Gradskog urbanističkog plana (GUP), navodeći da nacrt izmjena GUP-a za “Zagrebački Manhattan” nije javno raspravljen te da je njegovo donošenje proceduralno neprihvatljivo.

U otvorenom pismu zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, Društvo arhitekata Zagreba (DUZ), Hrvatska komora arhitekata (HKA), Udruga hrvatskih urbanista (UHU), Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak su upozorili na Nacrt izmjena i dopuna zagrebačkog GUP-a iz lipnja 2019. godine, izjasnivši se da im donošenje izmjena GUP-a u takvom proceduralnom okviru nije prihvatljivo.

Navode da je novi Nacrt GUP-a bitno izmijenjen u odnosu na Prijedlog plana za Javnu raspravu iz 2017. godine, čime nije zadovoljena prethodna participacija javnosti putem Javnog izlaganja i rasprave kako je predviđeno Zakonom o prostornom uređenju što povlači stručnu i društvenu potrebu novog uvida javnosti.

U pismo kažu da bi prema nacrtu novih izmjena GUP-a, “Zagrebački Manhattan” trebao biti na Velesajmu i Hipodromu, no da se za Hipotrom predviđa gradnja zone tematskog parka i mješovite namjene, što je drugačije od sadašnje namjene ozelenjenog prostora sporta i rekreacije, a za Velesajam zona mješovite i poslovne namjene.

“Prostornim planom Grada Zagreba, kao planom višeg reda, a time i zakonodavnim okvirom, prostor Hipodroma štiti se kao vrijedni krajolik gdje treba zadržati konfiguraciju, tradicionalni način korištenja, izgled izgrađenih i neizgrađenih površina i livada te karakteristične vizure. Nove građevine u zaštićenom vrijednom krajoliku ne smiju prelaziti gabarite povijesne strukture i moraju biti primjerene ambijentu i tradiciji građenja, a svojom veličinom, oblikom, funkcijom i materijalomprimjerene krajobrazu, što nije poštovano u nacrtu izmjena GUP-a”, stoji u pismu.

DUZ smatra i kako je pri utvrđivanju najnovijeg Nacrta izmjena i dopuna GUP-a Zagreba neophodno osigurati sudjelovanje javnosti i struke kroz zakonski definirani javni uvid i raspravu za nove teme i prostorne koncepcije GUP-a, poštovanje procedura donošenja planova i odrednica Prostornog plana Grada Zagreba te dobivanje suglasnosti javnosti i struke oko velikih područja u vlasništvu Grada Zagreba u cilju očuvanja javnog interesa i prostora.

Pozivaju Grad Zagreb da primjeni sve demokratski vrijedne alate uključivanja javnosti i poštuje planski zakonodavni okvir te tvrde da se kao struka stavljaju na raspolaganje kako bi unaprijedili GUP na dobrobit građana.

Tekst: HINA

Foto: Mario ĆUŽIĆ

Leave a Reply