Natječaj za dodjelu prodajnih mjesta UMJETNICIMA – BOŽIĆ 2014

Natječaj za dodjelu prodajnih mjesta UMJETNICIMA – BOŽIĆ 2014

Povjerenstvo za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta Grada Zagreba raspisalo je javni natječaj za dodjelu prodajnih mjesta UMJETNICIMA radi BOŽIĆNE PRODAJE vlastitih djela u vremenu od 10.12.2014. do 31.12.2014.

Tekst NATJEČAJA  donosimo u cijelosti:

 

Na temelju članka 7. stavka 1. Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 04/05), Povjerenstvo za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu prodajnih mjesta UMJETNICIMA radi BOŽIĆNE PRODAJE vlastitih djela u vremenu od 10.12.2014. do 31.12.2014.

Lokacija: Ulica Frane Petrića, 33 mjesta

Na lokaciji se vrši prodaja umjetničkih predmeta vlastite izrade: slike, bižuterija, predmeti od drveta, keramike, stakla, svile, čestitke i sl.

Prodajna mjesta dodjeljuju se bez plaćanja naknade.

UVJETI  NATJEČAJA:

 1. Natjecati se mogu fizičke osobe koje imaju status umjetnika, odnosno umjetničku strukovnu školu;
 2. Ponuda na natječaj podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati:

a)      ime i prezime, OIB, adresu ponuđača i telefon;

b)      dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice, putovnice ili vojne knjižice);

c)      potvrdu o članstvu u HZSU-u, HDLU-u, ULUPUHU-a  (izvornik ne stariji od 6 mjeseci);

d)      ponuđač koji nije član HZSU-u, HDLU-u ili ULUPUH-a dužan je dostaviti potvrdu o članstvu u drugom likovnom udruženju (izvornik ne stariji od 6 mjeseci) i presliku diplome ili završne svjedodžbe umjetničke strukovne škole;

e)      uvjerenje o prebivalištu (izvornik ili preslik);

f)       katalog ili fotografije predmeta prigodne prodaje.

 1. Povjerenstvo će se prigodom odabira najpovoljnijeg ponuđača rukovoditi redoslijedom prioriteta, s obzirom na:
 • članstvo u HZSU-u, HDLU-u, ULUPUH-u;
 • ponudu u katalogu ili na fotografiji predmeta prigodne prodaje;
 • dužinu prebivanja u Gradu Zagrebu.
 1.   U natječajnom postupku pravo prvenstva na dodjelu lokacije imaju branitelji iz Domovinskog rata, članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, a koji su članovi HZSU-a, HDLU-a, ULUPUH-a ili drugih likovnih udruženja, pod uvjetom:
 • da podnesu pisanu ponudu sukladno točki 2. ovog natječaja;
 • da u natječajnom postupku dokažu svoj status (uz ponudu priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane o sudjelovanju u Domovinskom ratu).
 1.  Natjecatelji koji dostave zajedničku ponudu imaju pravo natjecati se za dodjelu samo jednog  mjesta.

6. U slučaju da na natječaj pristigne veći broj potpunih ponuda od broja raspoloživih mjesta, Povjerenstvo zadržava pravo dodjele jednog mjesta dvojici natjecatelja.

 1.   Nepravovremene i nepotpune ponude na natječaj, kao i ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja, neće se uzeti u razmatranje.
 2.   Ukoliko izabrani ponuđač ustupi dodijeljeno mjesto drugoj osobi ili na dodijeljenom mjestu prodaje predmete koji ne pripadaju asortimanu iz njegove ponude na natječaj, komunalno redarstvo uklonit će pokretnu napravu u roku od 24 sata.
 3.   Ponude na natječaj dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili neposrednom dostavom na adresu: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za korištenje i zakup javnih površina i reklama, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, centralna pisarnica, prizemno lijevo. Na zatvorenoj omotnici potrebno je naznačiti „NATJEČAJ ZA BOŽIĆNU PRODAJU 2014. – UMJETNICI“.

10.  Rok za predaju ponuda je 8 (osam) dana od dana objave u javnom glasilu.

 1.   Ponude će se javno otvarati u prostoriji Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, soba 139/I, dana 25. studenoga 2014., s početkom u 11,00 sati.
 2.  Otvaranju ponuda mogu prisustvovati natjecatelji ili njihovi punomoćnici, uz predočenje odgovarajuće punomoći.

13.  Povjerenstvo zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, bez posebnog obrazloženja.

 1.   O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni pisanim putem.
 2.   Na lokaciji se postavljaju pokretne naprave tipa Tržnice Zagreb, površine 2,00 m2, koje osiguravaju sami korisnici, kao i priključak na električnu energiju.

16. Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na broju telefona: 610-0012.

 

Foto: Mario ĆUŽIČ/ZNA.HR

Leave a Reply